Visit Denmark

I hear the Danish people talking

and laughing through flower beds

and gardens

feels like home

beech forest rustle in their beautiful leaves

whispers welcome and is one of

life’s sparklers

a country without high mountains

but elongated beaches and ocean as

far as I can see

the birds chirp and fly with joy and

I want their wings

my red heart beats for the beautiful

souls who lives here

always with open arms

with love for one another and

their country

they show me the way into the

rose scents

where dreams become crystal

clear of the moon light in the

ocean somewhere

adventurous beauty

a magical air sight

I light a candle tonight

it is lovely to be

Norwegian in Denmark.

Thank you.

-Orkidedatter-

#Denmark 2

If you have not been in Denmark, I strongly recommend visiting this country.

Today I was in Copenhagen and the tivoli.

Well, there is a lot to do for those who are kids and younger… and ok, for us adults too.

I had a great fun and the laughter muscles are hurting today.

I do not drive carousel because then I get sick, but anyway to be with my family on trip just have to be experienced because I can not describe it.

I love you❤️

Copenhagen is beautiful with its characteristic architecture and culture.

I love to stroll to see the sights and ancient castles and art. There is symphony in my eyes.

My vacation in this beautiful country is not over yet. I will explore more of it.

Sunset on the beach is so so gorgeous and as a poet and artist it is very stimulating and inspiring, but most of all just being present here and now and enjoying the view with all those that matter most to me❤️

Thank you Denmark, I will always come back❤️

-Orkidedatter-

#Denmark 1

Denmark is a wonderful country.

Nice and gentle people.

Proud of their art in both ceramics and other designs like jewelry and furniture.

Proud of his cultural treasure with H.C. Andersen and other adventurers.

With its typical brick art, almost every house is in brick.

World renowned artist in the music industry is a trademark of this country and music is played everywhere.

Denmark has good shopping opportunities with well-known brands.

Many good and nice and cozy cafes and restaurants too.

Nature is outstanding and I love the sunset on the beach.

A little greetings from Denmark.

-Orkidedatter-

YOGA

(Engelsk tekst etter Norwegian text)

Livsmestring og livskvalitet

life management and quality of life yoga mindfulness medition Norwegian blogger Norwegian blood Yoga life management

Jeg øver og strever i livet mitt med å være til stede her og nå. Jeg har funnet ut at det er forskjell på å være til stede. Det å være i -her og nå- situasjon med familie går helt fint, men å fokusere på bare meg, det er utfordrende.

Jeg har funnet noen yoga stillinger som passer til meg og de utfordringene jeg har og må lære meg å leve med. Det har tatt sin tid, men det er gull verdt den tiden. Ikke for å nevne at det tok meg et år å få til Yoga….

Jeg setter på musikk som passer meg og skal -bli ett med meg selv- og der hopper hjernen min ut av flytsonen og finner på helt andre ting. Jeg må skikkelig fokusere og si til meg selv at jeg må tilbake hit- her og nå-. Det er bare det at min hjerne kjennes ut som at den blir dratt av mange hundre ville hester og styrter av gårde så fort den bare kan og jeg blir ikke med…

Ganske så utfordrende egentlig, for min del. Jeg skuer bort på yogaballen…. Kanskje i morgen. Jeg blir fort kritisk til meg selv, snakker meg selv ned med dette at jeg ikke klarer og føler meg mislykka. Når denne «mislykkafølelsen» kommer er det bare å pakke sammen og finne på noe annet, men i dag, da bestemte jeg meg for å kjempe imot. Jeg har hatt noen vellykket yoga seanser og etter jeg begynte med mindfullnes trening har jeg blitt «sterkere».

Jeg finner en av mine favorittstillinger -krigeren- og jeg er klar….kom igjen tanke og følelse, nå skal du motgang finne… Jeg tenker på pusten, kjempe viktig, og jeg har jo pustet fra halsen og opp de siste 20 årene… Rett i bekkenet og armene i posisjon. Hvor ble det av tanken…den er borte, det er følelsen som sitter igjen inni meg.

Jeg vet hva jeg skal ta tak i og er forberedt. Jeg sliter med tankekjør, stress, mental urolighet, masse tanker og følelser som er negative. Nå føler jeg meg klar til å ta tak i dette. Desember 2018 ble vendepunktet og jeg bestemte meg for å gjøre endringer i mitt liv. Joda, jeg har fortsatt unnskyldninger for å ikke fullføre en trening eller sette igang endringsprosessen. Det er bare det at jeg har ikke følt denne følelsen jeg har på lenge, vi snakker år. Kroppen og sinnet er nå i gang og jeg må ta invitasjonen.

Min mann er min største pådriver, inspirasjon og støtte. Min sønn er min største motivasjon.

Endelig, nå skal jeg klare det. Jeg skal «slåss» for at mine gamle følelser blir tatt i mot, bearbeidet, lagret og sendt videre. Jeg tar ansvar for mitt liv.

Sinnsro – kontroll -. harmoni, det meste av tiden i hvert fall, mere enn hva jeg har nå er målet.

Vell, det var den treningen for i dag, den ble litt annerledes, men oppklarende.

Håper du har en fin dag og gjør noe positivt for deg som gir deg energi<3

-orkidedatter-

//

YOGA

Life management and quality of life
I practice and strive in my life to be present here and now. I have found that there is a difference between being present. Being in -her and now-situation with family goes just fine, but focusing on just me, it’s challenging.

I have found some yoga positions that suit me and the challenges I have and have to learn to live with. It has taken its time, but it is gold worth that time. Not to mention that it took me a year to get to Yoga (-understand it….)

I put on music that suits me and will- stat in one with myself – and there my brain jumps out of the floating zone and finds completely different things. I must really focus and say to myself that I must go back here and now -. It’s just that my brain feels like it’s being dragged by many hundreds of wild horses and crashing as soon as it can and I’m not going …

Quite so challenging really, for my part. I’ll look at the yoga ball … Maybe tomorrow. I quickly become critical of myself, talking myself down with this that I can’t manage and feel unsuccessful. When this «failure feeling» comes, just pack up and find something else, but today, I decided to fight against it. I have had some successful yoga sessions and after I started with mindful training I have become «stronger».

I find one of my favorite position – the warrior – and I am ready …. come back thought and feeling, now you will find adversity … I think of breath, fight important, and I have breathed from the neck and up the last 20 years … Straight in the pelvis and arms in position. Where it came from the thought … it’s gone, it’s the feeling that’s left inside me.

I know what to do and prepare. I struggle with thinking, stress, mental unrest, lots of thoughts and feelings that are negative. Now I feel ready to address this.

December 2018 became the turning point and I decided to make changes in my life. Yes, I still have excuses for not completing a training or initiating the change process. It’s just that I haven’t felt this feeling for a long time, we’re talking years. The body and mind are now underway and I have to take the invitation.

My husband is my greatest driving force, inspiration and support. My son is my greatest motivation.

Finally, now I have to do it. I will «fight» for my old feelings to be received, processed, stored and passed on. I take responsibility for my life.

Peace of mind – control -. harmony, most of the time at least, more than what I have now is the goal.

Well, that was the training for today, it got a little different, but clear.

Hope you have a nice day and do something positive for you who gives you energy.

-Orkidedatter-

Look back from my vacation in Canada part 2.

(English text after Norwegian)

Yesterday I write about my vacation in Canada  Tilbakeblikk fra min ferie i Canada part 1.

Visit canada vacation in canada vacation in Banff Edmonton

Utsikt fra fjellhytta i Banff. Ei hytte som hadde to etasjer, flere bad og flere peiser. Det var som å komme rett inn i en amerikansk film. Jeg kosa meg glugg i hjel i den store dobbeltsenga….

Visit Canada vacation in canada Banff nationalpark Lake Louise Jasper Alberta

Morgenkaffen til denne utsikten kommer jeg aldri til å glemme. Her var det coyoter,

elker og ekorn som kom på besøk. Helt greit at balkongen var høyt over bakken.

Rocky Moutain Trancecanadian highway Lake Louise

Jeg slutter aldri å undre meg over fjellene der borte.

Moraine Lake Lake Louise Banff nationalpark Edmonton The province of Alverta Canada

Det var en flott sommer og varmt, men snø i fjellet lå det hele året, nesten. Rocky Mountains

står støtt som en gigantisk festning og puddersnø og skibakker bedre enn Alpene og billigere

er verdt å dra til for de som liker dette. Banff er en opplevelse av de sjeldne. Dette er et sted som er fredet

og står på UNESCO`s verdensarv.

Banff nationalpark Banff

I Banff var det som å komme rett inn i en James Bond film som jeg så en gang. Følte nesten som jeg gikk

i «kulisser», jeg hadde en merkelig følelse. De andre måtte le litt av meg, og det er jo greit nok, men

så er jo jeg den merkeligste i familien også…

Louise Lake Banff Jasper Alberta Edmonton visit Canada vacation in Canada

Dette bilde er fra fjellet i Lake Louise. Fossefall så vakkert og herlig.

Lake Louise Trancecanadian highway Banff Edmonton

Litt av fossefallet her også. Vannet var så klart at vi så bunnen. Helt nydelig, og unik farge.

RocKy Mountain Banff Nationalpark visit Canada

En utsikt jeg aldri har sett maken til. En vill natur som får meg til å bli målløs. Ikke langt fra

reservatet.

Canada first nation indianland in canada Edmonton Alberta Banff

Her har reservatet vært engang i tiden, men på grunn av ulike årsaker har «First Nations» flyttet

reservatet lenger og langt bort. Her kunne vi finne gamle indianer redskap…eller andre ting som ble

igjen.

Mountain goats Yeti  Rocky montain Gems Banff

Vi var så heldig å få se disse fjellgeitene, snøgeiter. De er slekt med den europeiske gemsen.

de lå der og skuet utover naturens vakre fjell og vann. De brydde seg ikke så mye om vi stoppet opp

og gikk ut av bilen for å forevige dem på film.

Lake Louise Banff

Et av mange fossefall i Banff. Jeg fikk nesten ikke løsrevet meg herifra.

Coyote Canada Banff Edmonton visit Canada Norwegian blogger

Vi var også heldige å få øye på en coyote på turen vår. De er ganske sky, men denne

stilte seg opp og vi gikk ut av bilen for å ta bilde. Den lusket så inn i skogen igjen. Her midt i

villmarka kunne vi se ørner som fløy høyt over fjelltoppene.  Det var ganske så magisk.

First native canada banff

En gang indianernes land.

Elk Canada Banff

Støtt og stadig opplevde vi en elk (wapiti )eller fler som ruslet rundt i byen. De koste seg med blomster

både fra kasser, kurver og mer av den ville sorten. Denne elken kom vi ganske så nær. Den gikk forbi oss

der vi satt på kanten av blomsterkassa. Herlig opplevelse, men jeg husker jeg holdt pusten.

Jasper trancecanadian highway banff

Brått stoppet min fetter bilen midt i veien, og jeg måtte ta bildet her.

Jeg er fasinert av fosser og denne synes jeg var spesielt vill og vakker.

Glacier National park Banff Rocky mountain Svawapta Lake Athabascha glacier of Colombia icefield visit canada

Glacier National Park. Kunne være med på turer og ekspedisjoner med guider.

Vi stoppet ved Sunwapta Lake og gikk opp til  Athabasca glacier of Colombia icefield.

Utforsket denne litt selv vi.

Dette var litt av turen min til Canada<3

Jeg håper en dag jeg kan dra tilbake til min familie her. Sitte rundt bålet midt i villlmarka, se opp

og være i ett med flammene og bildene på himmelen etter god gammeldags tradisjon hos urfolket.

Jeg er så utrolig glad for at jeg opplevde denne turen sammen med pappa. Et godt minne for livet,

og jeg ser tilbake med tårer i øynene på hvor mye dette betydde for han, og meg, min søster og våres barn.

Et minne vi tar et tilbakeblikk på titt og ofte når vi er sammen, og jeg kan ikke beskrive i ord hva det

betyr for meg og oss.

Jeg og søster`n har skjønt, mot alle odds, at hadde det ikke vært for hans evne til

omsorg og kjærlighet hadde ikke vi vært de vi er i dag.

Han sa han var stolt av oss, han sa han var glad i oss, og han sa til sine barnebarn hvor mye de betydde for han,

hvor glad han var i dem og han var ikke redd for å vise det. 

Savner deg pappa<3

– din orkidedatter-

//

Look back from my vacation in Canada part 2.

The first picture is the view from the mountain cabin in Banff. A cottage that had two floors, several bathrooms and several fireplaces. It was like coming straight into an American movie. I have the wonderful nights dream and felt like a sleeping beaty in the big double bed ….What a feeling🦋

The morning coffee for this view I will never forget. Here there were coyotes, elks and squirrels who came to visit. All right, the balcony was high above the ground, and I feel safe, but someone got squirrels in their pants….

Take a good look at picture three above. It is outstanding. I never stop wondering about the mountains over there. My mind often began to dream… and dream… and I took a break from the reality and just dreaming. Very heartfelting, but in a good way.

It was a great summer and very hot, but snow in the mountains lay there all year, almost.

Rocky Mountains stand out as a gigantic fortress and powder snow and ski slopes better than the Alps and cheaper to go for those who like it.

Banff is an experience of the rare. This is a place that is listed on the UNESCO World Heritage.

In Banff it was like coming straight into a James Bond movie that I once saw. Felt almost as I walked the «scenery», I had a weird feeling. The others had to laugh a little bit of me, and that’s okay, while I am the strangest in the family too …

Jasper give me the same feeling. You just have to experience it.

The picture (6 and 7 from above) of waterfalls is from the mountain in Lake Louise. Waterfalls so beautiful and lovely. The water was so clear that we saw the bottom. Absolutely beautiful, and unique color.

Rocky Mountain, Banff and Jasper have a view I never seen before. A wild nature that makes me become speechless. A wild nature that fells like home to me. I realy miss this country.

We were lucky enough to see these mountain goats, snow goats. They are related to the European gemsen. They lay there and looked out over the beautiful mountains and water of nature. They didn’t care much if we stopped going out of the car to film them either. They was so pretty and and they looked very proud there they where laying.

We were also lucky to spot a coyote on our trip. They are pretty shy, but they got up and we went out of the car to take a picture. It sneaked into the woods again. Here in the middle of the wilderness we could see eagles flying high above the mountain peaks. It was quite magical.

I hardly got my, feelings, mind or eyes from this nature and the experiences. If only I could stop the time.

Supported and constantly we experienced an elk (wapiti) or more who strolled around the city.

They cost themselves with flower boats from boxes, baskets and more of the wild variety. We came this very close. It passed there we sat on the edge of the flower box. Wonderful experience, but I remember I was holding my breath.

Glacier National Park van you see in the last picture. Here you could take your family on tours and expeditions with guides. We stopped at Sunwapta Lake and walked up to the Athabasca glacier of Columbia icefield.

We explored this glacier a little bit ourselves. It was realy nice and wonderful that too.

This was a bit of my trip to Canada ❤

I hope someday I can return to my family here. Sit around the campfire in the middle of the wilds, watch the sun set with the flames and images in the sky for a good old-fashioned tradition of the indian people, (First Nation).

I am so glad and grateful I experienced this trip with my dad.

A good memory for life, and I look back with tears in the eyes of how much this meant to him, and me, my sister and our children.

A memory we take a look back and often when we are together, and I can not describe in words what it means to me and us.

I and my sister have, though, against all odds, that had it not been for his ability to care and love, we had not been the ones we are today.

He said he was proud of us, he said he loved us, and he told his grandchildren how much they meant to him, how much him care about them and he was not afraid to show it.

Miss you dad ❤

-your Orkidedatter-🦋

Look back from my vacation in Canada part 1.

(English text after Norwegian).

It is a little bit long reading, but I hope you think it is worth it -thank you-I’m grateful.

//Ikke reklame eller sponset, – men en personlig opplevelse av de sjeldne:

Not advertising or sponsored - but a personal experience of the rare:

Turen gikk til Canada og min familie der. Det er allerede 10 år siden.

For meg føles det som det var i går, og det er godt å tenke på.

Vi var i provinsen Alberta. Min fetter bor i Edmonton, så her ble vi godt kjent. I hvert fall i en liten del av

byen. Vi var også for så vidt innom provinsen British Columbia.

Jeg har en drøm om å dra tilbake dit, for en opplevelse<3 for noen mennesker<3 og for et land<3

for en historie<3 og for en kultur<3

Visit canada vacation in canada Banff Banff nationalpark Moraine Lake Lake Louise Edmonton

Vi har vært i Saskatchewan land og blitt fortalt mange historier og sagn herfra. Jeg blir så fasinert og med ørene på

stilk suger jeg til meg informasjonen. Mange myter og gode historier som både er sanne og ikke så mye sant i

tenker jeg. Jeg fikk dessverre ikke tatt bilde av den populære elva, Sasquatch. Om jeg tror på Bigfoot,

jeg tror i hvert fall at «noe» er det. Bevis av i form for bilde og avstøpninger og avføring er jo vanskelig å si nei til,

men jeg er ingen ekspert. Heller den som kan drømme meg bort og tro på dette. Jeg har lært at jeg ikke skal dømme eller

undervurdere. Det er mange sagn her som jeg ikke tuller med, for det er en viktig del av Canadas historie.

Fort Edmonton Edmonton Alberta Canada Banff nationalpark

Denne delen av historien var så underlig å oppleve. Har var det bygd opp en gammel by

fra begynnelsen av 1800 tallet. Stedet heter Fort Edmonton. Det var som å «gå rett inn» denne tidsepoken. Helt merkelig å

oppleve, men utrolig interessant. Her var det doktor-, advokat-, prestebolig, skole og posthus,

bank og mye mer. Staselig å få komme «hjem» til doktoren, ikke fullt så staselig å komme «hjem» til

de med lavere status i samfunnet.

Her kunne jeg kjøpe gamle ting og tang i souvenirer, «gammel» mat, is, drikke og godteri. De «gamle»

sukkertøyene var gode, samt karamellene. Pappa sa at «sånt slikkeri finnes ikke i moderne tid», han hadde rett i det.

Fort Edmonton visit Canada

Dette bildet er tatt i fra «gamle dager» og stod i en gammel låve på en gammel bondegård,

sammen med storfamilien.

My norwegian family in Canada First Native

En opplevelse for seg selv var å få møte og høre mer om urbefolkningen. Denne indianerpryden

måtte jeg på et museum å ta bilde av, da de ekte ikke vil la seg avbilde. En av mine fettere var gift

med datteren til en indianerhøvding av en stamme der nede. Min fetter døde i en tragisk ulykke

for noen år tilbake, men hans ene datter bor sammen med stammen i et av reservatene (som er fredet) i Alberta.

Navn på stammen og sted kan jeg ikke fortelle, men de foretrekker å bli kalt First Nations. Jeg skjønte at det var viktig.

Dette beskriver urbefolkningen bedre sier de. Jeg er stolt av å ha de i min familie. Håper en dag

jeg kan dra tilbake<3 For DET var en opplevelse.

Banff Nationalpark visit canada

Vi dro ut på langtur, leide stor bil og kjørte opp og ned og langt bortover prærien. Prærien var flat, helt flat.

Vi kjørte den Transkanadiske motorveien.

Plutselig dukket store fjell opp. De steg opp fra bakken så mektige og vakre, og jeg ble

bergtatt. Jeg satte fjeset godt inntil vindu på bilen med øyne så store og en måpende munn.

En opplevelse for meg som kommer fra bygda og «dypt inni skogen»  i Norge…

Rocky Mountains viste seg fra sin beste side. Jeg opplevde en natur som jeg bare

har lest om og sett på tv.

Calgary visit canada calgary tower Rocky Mountains

I Calgary var vi innom dette veldig kjente tårnet, Calgary Tower.  Det snurret forsiktig rundt, mens

du så på utsikten. Jeg takket for tilbudet, men stod igjen på bakken, jeg var mer enn nok

svimmel fra før og overveldet. Jeg beskuet hoppbakkene fra OL og ellers byen fra bakkenivå.

Det holdt for meg. Meg, i storbyen, det var litt skummelt det….Beste å ha føttene trygt på

jorda da.

Rocky Mountains visit canada Banff Jasper Alberta

Dette bildet er tatt fra bilen, for der vi kjørte i prærien dukket som sagt plutselig bare

Rocky Mountains opp. Det var helt uvirkelig nesten. Det ble mange stopp, fordi fetteren min ville vise mest

mulig av «seg og sitt», og det skjønner jeg. Det er bare det at jeg blir veldig fort bilsyk, og jeg

gikk glipp av en eller to eller flere attraksjoner fordi jeg ble dårlig…Da var det best og ligge

å jamre over en stein, bare meg, ingen andre… Puste med magen, hikste høyt….Kaste stein i vannet

hjalp på formen sammen med mine tantebarn, heldigvis.

Moraine Lake Banff nationalpark Alberta

Vi tok en pause ved Moraine Lake, her var vannet så klart at vi så regnbueørreten og

mountain whitefish (fisk i laksefamilien ble jeg fortalt) i vannet. Helt nydelig. Var du

heldig så du fjellgeitene klatre rundt omkring i fjellet her. Du ser litt av «Valley of the Ten Peaks).

Valley of the ten peaks Banff Jasper Canada Alberta

Det korket seg veldig fort i Rocky Mountains nasjonalpark da svartbjørn mamma bestemte seg for å

ta med seg sine to barn ut i det grønne gresset nedenfor fjellet for å leke og base litt. Full stopp og folk

overalt. Jada, vi var ikke noe bedre…Alle vi, 13 stk i bilen valt ut for å få best mulig bilde. Utenom jr. han sov.

Når bjørnemamma snudde seg, tror hun smilte til oss,….eller nei….da kom vi på at

det er kanskje ikke mer enn 10 meter fra oss til henne. Så det var bare å komme seg inn i bilen igjen.

Bare det kan jo være skummelt om bjørnemamma virkelig vil ha oss bort derfra. Det gikk bra.

Jeg la jo merke til at noen må strekke grensa litt lenger enn andre, så jeg skjønner at hun brølte til oss.

Rocky Mountains Banff nationalpark Canada

Et vakkert skue der bjørnene vraltet seg oppover i lia. Ungene hennes var så nydelige. Den ene var litt

kjappere enn den andre. En av ungene hennes hadde verdens beste tid. Fomla rundt og heiv og kastet

på seg. Stoppet litt og borra nesa i gresset. Gjorde et lite hopp og sprang. Rullet litt og ristet i hodet. Ganske

så herlig en naturopplevelse av de sjeldne.

Rocky mountains Transkanafiske motorvei Trancecanadian highway

Å stå midt i blant dette mektige fjellet som ruver over deg og er så utrolig vakkert, det er

en opplevelse jeg aldri glemmer. Jeg ser ut i fra bildene å «fange» denne følelsen av hvor mektig

det er, det er vanskelig. jeg følte meg plutselig litt liten der jeg står på «moder jord».

Moraine Lake Banff nationalepark canada

Lake Louise var et kapittel for seg selv. Med sin skjønnhet lå hun der med sin unike smaragdgrønne

farge på vannet og en natur som tok pusten fra meg. Et kjent sted med flere kjendiser, men i denne

naturen får kjendis være kjendis og dermed dro vi opp i fjellet for å utforske fossefall og unike kulper.

Lake Louise Banff Rocky moutains canada

Lake Louise, Banff. Kjent som «the twenty dollar view». Mange som valgte å ta kanoen fatt, men

det er ikke noe for meg. Jeg kan anbefale det til andre som liker det, for du får en naturopplevelse

av de svært sjeldne.

Lake louise banff nationalpark canada

Det var også muligheter å være med en gondol oppover i fjellet til en restaurant.

Ganske så heftig og spesielt, men nei, ikke jeg. Har det best på bakkenivå, og å utfordre

høydeskrekken akkurat her, det må bli en annen gang.

Fairmont chateau Lake Louise

Jeg tok heller turen inn på hotellet Fairmont Chateau Lake Louise og gikk meg bort. Jeg er ikke vant til noe så stort, men

det trenger ikke være stort for at jeg skal rote meg bort heller….

Det fineste hotellet jeg noen gang har vært på, men jeg foretrekker heller ei fjellhytte,

cabin, oppi fjellet i Banff eller Jasper. Nyte stillheten midt i blant villmarka, det er meg.

//

Look back from my vacation in Canada part 1.

The trip went to Canada and my family who lives there. It’s already 10 years ago.

For me it feels like it was yesterday, and it’s good to think about.

We were in the province of Alberta. My cousin lives in Edmonton, so here we were well known. At least in a small part of the city. We were also in the province of British Columbia.

I have a dream to go back there, for an experience ❤ for some people ❤ and for a country ❤ for a story ❤ and for a culture ❤

We have been to Saskatchewan land and been told many stories and legends from here. I get so fascinated and with my ears on stem, I suck in all the information. Many myths and good stories that are both true and not so much true, I think.

Unfortunately I didn’t get a picture of the popular river, Sasquatch. Do I believe in Bigfoot, at least I think «something» is out there…Proof of terms of image and casting and stools is hard to say no to, but I am no expert.

Rather, that kind a girl who can dream me away and believe in this.

I learned that I should not judge or underestimate. There are many legends that I am not joking about, because it is an important part of Canada’s history.

This part of the story was so strange to experience. An old town was built from the beginning of the 1800s. The place is called Fort Edmonton.

It was like «going straight in» this century. Absolutely odd experience, but incredibly interesting.

Here you could experience a doctor, lawyer, priest’s house, school and post office, bank and much more.

Steadily getting «home» to the doctor, not quite so stately to come «home» with a lawyer status in society.

Here I could buy «old» things and seaweed in souvenirs, «old» food, ice cream, drinks and sweets. The «old» candies were good as well as the candies.

My dad said «such candy doesn’t exist in modern times,» he was right in it. This candy was really good.

This picture (the old tractor) was taken from the «old days» and stood in an old barn on an old farmhouse, along with the extended family. I was so exited to experience this…

An experience for themselves was to meet and hear more about the Indian people.

This Indian ornamental I looked at the museum and I take a picture of it, as the real ones will not be depicted.

One of my cousins was married to the daughter of an Indian chief of a tribe down there. My cousin died in a tragic accident a few years back, but his one daughter lives with the tribe in one of the reserves (protected) in Alberta.

Names of the tribe and place I can not tell, but they prefer to be called First Nations. I realized it was important. This describes the Indian people better, they say.

I am proud to have them in my family. Hope one day I can go back ❤ For IT was an experience.

Then we went on a long long trip, rented a large car and drove up and down and far along the prairie. The prairie was flat, completely flat. We drove the Transcanadian highway.

Suddenly, great mountains appeared. They got up from the ground so mighty and beautiful, and I was stunned. I put my face up close to the window of the car with eyes so big and a mouth-watering mouth. An experience for me that comes from the village and «deep inside the forest» in Norway, I was speechless… The Rocky Mountains appeared from their best side. I experienced a nature that I only read about and watched on television.

In Calgary we visited this very famous tower, the Calgary Tower. It gently spun around, looking at the view. I thanked for the offer, but I was left on the ground, I was more than enough dizzy from before and overwhelmed.

I watched the skijumps from the Olympics and otherwise the city from the ground level. It held for me. Me, in the big city, it was a little scary… Best to have my feet safely on earth then.

Some pictures are taken from the car, because where we drove in the prairie suddenly appeared just Rocky Mountains up. So majestic…

It was almost unreal. There were many stops, because my cousin wanted to show the most of «his country», and I understand that.

It’s just that I get very fast carsick, and I miss one or two or more attractions because I got bad … Then it was best to lie over a rock, just me, no one else … Breathe with the stomach, hiccuped loudly …. Throw rocks in the water and look deep down there … with my aunt children, they keep me laughing and make me feel better.

We took a break at Moraine Lake, here the water was so clear that we saw the rainbow trout and mountain whitefish (I was told the fish was in the salmon family) in the water. Absolutely gorgeus. I saw the mountain goats climbing around the mountain here. On the picture ( if you count them it is no 9) you can see a bit of «Valley of the Ten Peaks».

All the cars on the highway stopped very fast in the Rocky Mountains National Park when Black Bear’s mom decided to bring her two kids out into the green grass below the mountain to play and have a little bit fun. Full stop and crowds everywhere. Sure, we were no better … All of us, 13 in the car picked up the camera and out we go to get the best picture possible it gets.

When bear mother turned around, I thought she smiled at us …. or no …. when we arrived at that maybe no more than 10 meters from us to her. So it was just getting into the car again. Only that can be scary if bear mother really wants us away from there. She is a beaty, but she protect her children what so ever, and I can very much understand that.

It went well. I noticed that someone has to stretch the border a little longer than others, so I realized she was roaring for us…

A beautiful sight where the bears wandered up the hill. Her kids were so lovely. One was slightly faster than the other. One of her kids had the world’s best time. Fold around and raise and throw. Stopped a bit and drilled his nose in the grass. Did a little jump and jumped. Roll a little and shake his head. A very lovely a nature experience of the rare. Thank you.

Standing in the middel of this mighty mountain that overpowers you and is so incredibly beautiful, is the experience I will never forget.

I look from the pictures to «capture» this feeling of how powerful it is, it’s difficult. I suddenly felt a bit small where I stand on «Mother Earth».

Lake Louise was a chapter for itself. With her beauty she lay there with her unique emerald green color on the water and a nature that took my breath away.

A well-known place with several celebrities, but in that nature celebrity will be celebrity and then we went up the mountain to explore the waterfalls and unique hills.

Lake Louise, Banff. Known as «the twenty dollar view». Many people who chose to take the canoe, but that is not for me. I can recommend it to others who like it, because you get a nature experience of the very rare.

There were also opportunities to be with a gondola up the mountain to a restaurant. Quite so hefty and special, but no, not me.

It is best for me at the ground level and to challenge the height right here, it must be another time for me, maybe…

I rather went into the hotel, Fairmont Chateau Lake Louise and walked around in there. I’m not used to anything so big, my mind begin to dream..and I got lost..

…. The nicest hotel I’ve ever been to, but rather I prefer a mountain cabin, cabin, up in the mountain in Banff or Jasper.

Enjoy the silence amidst the wilds, that’s me.

-Orkidedatter-

Part 2 is coming very soon,

Thank you for reading and your support. I’m grateful🦋