YOGA

(Engelsk tekst etter Norwegian text)

Livsmestring og livskvalitet

life management and quality of life yoga mindfulness medition Norwegian blogger Norwegian blood Yoga life management

Jeg øver og strever i livet mitt med å være til stede her og nå. Jeg har funnet ut at det er forskjell på å være til stede. Det å være i -her og nå- situasjon med familie går helt fint, men å fokusere på bare meg, det er utfordrende.

Jeg har funnet noen yoga stillinger som passer til meg og de utfordringene jeg har og må lære meg å leve med. Det har tatt sin tid, men det er gull verdt den tiden. Ikke for å nevne at det tok meg et år å få til Yoga….

Jeg setter på musikk som passer meg og skal -bli ett med meg selv- og der hopper hjernen min ut av flytsonen og finner på helt andre ting. Jeg må skikkelig fokusere og si til meg selv at jeg må tilbake hit- her og nå-. Det er bare det at min hjerne kjennes ut som at den blir dratt av mange hundre ville hester og styrter av gårde så fort den bare kan og jeg blir ikke med…

Ganske så utfordrende egentlig, for min del. Jeg skuer bort på yogaballen…. Kanskje i morgen. Jeg blir fort kritisk til meg selv, snakker meg selv ned med dette at jeg ikke klarer og føler meg mislykka. Når denne «mislykkafølelsen» kommer er det bare å pakke sammen og finne på noe annet, men i dag, da bestemte jeg meg for å kjempe imot. Jeg har hatt noen vellykket yoga seanser og etter jeg begynte med mindfullnes trening har jeg blitt «sterkere».

Jeg finner en av mine favorittstillinger -krigeren- og jeg er klar….kom igjen tanke og følelse, nå skal du motgang finne… Jeg tenker på pusten, kjempe viktig, og jeg har jo pustet fra halsen og opp de siste 20 årene… Rett i bekkenet og armene i posisjon. Hvor ble det av tanken…den er borte, det er følelsen som sitter igjen inni meg.

Jeg vet hva jeg skal ta tak i og er forberedt. Jeg sliter med tankekjør, stress, mental urolighet, masse tanker og følelser som er negative. Nå føler jeg meg klar til å ta tak i dette. Desember 2018 ble vendepunktet og jeg bestemte meg for å gjøre endringer i mitt liv. Joda, jeg har fortsatt unnskyldninger for å ikke fullføre en trening eller sette igang endringsprosessen. Det er bare det at jeg har ikke følt denne følelsen jeg har på lenge, vi snakker år. Kroppen og sinnet er nå i gang og jeg må ta invitasjonen.

Min mann er min største pådriver, inspirasjon og støtte. Min sønn er min største motivasjon.

Endelig, nå skal jeg klare det. Jeg skal «slåss» for at mine gamle følelser blir tatt i mot, bearbeidet, lagret og sendt videre. Jeg tar ansvar for mitt liv.

Sinnsro – kontroll -. harmoni, det meste av tiden i hvert fall, mere enn hva jeg har nå er målet.

Vell, det var den treningen for i dag, den ble litt annerledes, men oppklarende.

Håper du har en fin dag og gjør noe positivt for deg som gir deg energi<3

-orkidedatter-

//

YOGA

Life management and quality of life
I practice and strive in my life to be present here and now. I have found that there is a difference between being present. Being in -her and now-situation with family goes just fine, but focusing on just me, it’s challenging.

I have found some yoga positions that suit me and the challenges I have and have to learn to live with. It has taken its time, but it is gold worth that time. Not to mention that it took me a year to get to Yoga (-understand it….)

I put on music that suits me and will- stat in one with myself – and there my brain jumps out of the floating zone and finds completely different things. I must really focus and say to myself that I must go back here and now -. It’s just that my brain feels like it’s being dragged by many hundreds of wild horses and crashing as soon as it can and I’m not going …

Quite so challenging really, for my part. I’ll look at the yoga ball … Maybe tomorrow. I quickly become critical of myself, talking myself down with this that I can’t manage and feel unsuccessful. When this «failure feeling» comes, just pack up and find something else, but today, I decided to fight against it. I have had some successful yoga sessions and after I started with mindful training I have become «stronger».

I find one of my favorite position – the warrior – and I am ready …. come back thought and feeling, now you will find adversity … I think of breath, fight important, and I have breathed from the neck and up the last 20 years … Straight in the pelvis and arms in position. Where it came from the thought … it’s gone, it’s the feeling that’s left inside me.

I know what to do and prepare. I struggle with thinking, stress, mental unrest, lots of thoughts and feelings that are negative. Now I feel ready to address this.

December 2018 became the turning point and I decided to make changes in my life. Yes, I still have excuses for not completing a training or initiating the change process. It’s just that I haven’t felt this feeling for a long time, we’re talking years. The body and mind are now underway and I have to take the invitation.

My husband is my greatest driving force, inspiration and support. My son is my greatest motivation.

Finally, now I have to do it. I will «fight» for my old feelings to be received, processed, stored and passed on. I take responsibility for my life.

Peace of mind – control -. harmony, most of the time at least, more than what I have now is the goal.

Well, that was the training for today, it got a little different, but clear.

Hope you have a nice day and do something positive for you who gives you energy.

-Orkidedatter-

9 kommentarer om “YOGA

  1. Hello sunshine, and thank you, it is so Nice to be your butterfly, you make me smile<3
   Thank you for your support, it means so much to me, more than you can imagine<3
   (butterfly)

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s