Look back from my vacation in Canada part 1.

(English text after Norwegian).

It is a little bit long reading, but I hope you think it is worth it -thank you-I’m grateful.

//Ikke reklame eller sponset, – men en personlig opplevelse av de sjeldne:

Not advertising or sponsored - but a personal experience of the rare:

Turen gikk til Canada og min familie der. Det er allerede 10 år siden.

For meg føles det som det var i går, og det er godt å tenke på.

Vi var i provinsen Alberta. Min fetter bor i Edmonton, så her ble vi godt kjent. I hvert fall i en liten del av

byen. Vi var også for så vidt innom provinsen British Columbia.

Jeg har en drøm om å dra tilbake dit, for en opplevelse<3 for noen mennesker<3 og for et land<3

for en historie<3 og for en kultur<3

Visit canada vacation in canada Banff Banff nationalpark Moraine Lake Lake Louise Edmonton

Vi har vært i Saskatchewan land og blitt fortalt mange historier og sagn herfra. Jeg blir så fasinert og med ørene på

stilk suger jeg til meg informasjonen. Mange myter og gode historier som både er sanne og ikke så mye sant i

tenker jeg. Jeg fikk dessverre ikke tatt bilde av den populære elva, Sasquatch. Om jeg tror på Bigfoot,

jeg tror i hvert fall at «noe» er det. Bevis av i form for bilde og avstøpninger og avføring er jo vanskelig å si nei til,

men jeg er ingen ekspert. Heller den som kan drømme meg bort og tro på dette. Jeg har lært at jeg ikke skal dømme eller

undervurdere. Det er mange sagn her som jeg ikke tuller med, for det er en viktig del av Canadas historie.

Fort Edmonton Edmonton Alberta Canada Banff nationalpark

Denne delen av historien var så underlig å oppleve. Har var det bygd opp en gammel by

fra begynnelsen av 1800 tallet. Stedet heter Fort Edmonton. Det var som å «gå rett inn» denne tidsepoken. Helt merkelig å

oppleve, men utrolig interessant. Her var det doktor-, advokat-, prestebolig, skole og posthus,

bank og mye mer. Staselig å få komme «hjem» til doktoren, ikke fullt så staselig å komme «hjem» til

de med lavere status i samfunnet.

Her kunne jeg kjøpe gamle ting og tang i souvenirer, «gammel» mat, is, drikke og godteri. De «gamle»

sukkertøyene var gode, samt karamellene. Pappa sa at «sånt slikkeri finnes ikke i moderne tid», han hadde rett i det.

Fort Edmonton visit Canada

Dette bildet er tatt i fra «gamle dager» og stod i en gammel låve på en gammel bondegård,

sammen med storfamilien.

My norwegian family in Canada First Native

En opplevelse for seg selv var å få møte og høre mer om urbefolkningen. Denne indianerpryden

måtte jeg på et museum å ta bilde av, da de ekte ikke vil la seg avbilde. En av mine fettere var gift

med datteren til en indianerhøvding av en stamme der nede. Min fetter døde i en tragisk ulykke

for noen år tilbake, men hans ene datter bor sammen med stammen i et av reservatene (som er fredet) i Alberta.

Navn på stammen og sted kan jeg ikke fortelle, men de foretrekker å bli kalt First Nations. Jeg skjønte at det var viktig.

Dette beskriver urbefolkningen bedre sier de. Jeg er stolt av å ha de i min familie. Håper en dag

jeg kan dra tilbake<3 For DET var en opplevelse.

Banff Nationalpark visit canada

Vi dro ut på langtur, leide stor bil og kjørte opp og ned og langt bortover prærien. Prærien var flat, helt flat.

Vi kjørte den Transkanadiske motorveien.

Plutselig dukket store fjell opp. De steg opp fra bakken så mektige og vakre, og jeg ble

bergtatt. Jeg satte fjeset godt inntil vindu på bilen med øyne så store og en måpende munn.

En opplevelse for meg som kommer fra bygda og «dypt inni skogen»  i Norge…

Rocky Mountains viste seg fra sin beste side. Jeg opplevde en natur som jeg bare

har lest om og sett på tv.

Calgary visit canada calgary tower Rocky Mountains

I Calgary var vi innom dette veldig kjente tårnet, Calgary Tower.  Det snurret forsiktig rundt, mens

du så på utsikten. Jeg takket for tilbudet, men stod igjen på bakken, jeg var mer enn nok

svimmel fra før og overveldet. Jeg beskuet hoppbakkene fra OL og ellers byen fra bakkenivå.

Det holdt for meg. Meg, i storbyen, det var litt skummelt det….Beste å ha føttene trygt på

jorda da.

Rocky Mountains visit canada Banff Jasper Alberta

Dette bildet er tatt fra bilen, for der vi kjørte i prærien dukket som sagt plutselig bare

Rocky Mountains opp. Det var helt uvirkelig nesten. Det ble mange stopp, fordi fetteren min ville vise mest

mulig av «seg og sitt», og det skjønner jeg. Det er bare det at jeg blir veldig fort bilsyk, og jeg

gikk glipp av en eller to eller flere attraksjoner fordi jeg ble dårlig…Da var det best og ligge

å jamre over en stein, bare meg, ingen andre… Puste med magen, hikste høyt….Kaste stein i vannet

hjalp på formen sammen med mine tantebarn, heldigvis.

Moraine Lake Banff nationalpark Alberta

Vi tok en pause ved Moraine Lake, her var vannet så klart at vi så regnbueørreten og

mountain whitefish (fisk i laksefamilien ble jeg fortalt) i vannet. Helt nydelig. Var du

heldig så du fjellgeitene klatre rundt omkring i fjellet her. Du ser litt av «Valley of the Ten Peaks).

Valley of the ten peaks Banff Jasper Canada Alberta

Det korket seg veldig fort i Rocky Mountains nasjonalpark da svartbjørn mamma bestemte seg for å

ta med seg sine to barn ut i det grønne gresset nedenfor fjellet for å leke og base litt. Full stopp og folk

overalt. Jada, vi var ikke noe bedre…Alle vi, 13 stk i bilen valt ut for å få best mulig bilde. Utenom jr. han sov.

Når bjørnemamma snudde seg, tror hun smilte til oss,….eller nei….da kom vi på at

det er kanskje ikke mer enn 10 meter fra oss til henne. Så det var bare å komme seg inn i bilen igjen.

Bare det kan jo være skummelt om bjørnemamma virkelig vil ha oss bort derfra. Det gikk bra.

Jeg la jo merke til at noen må strekke grensa litt lenger enn andre, så jeg skjønner at hun brølte til oss.

Rocky Mountains Banff nationalpark Canada

Et vakkert skue der bjørnene vraltet seg oppover i lia. Ungene hennes var så nydelige. Den ene var litt

kjappere enn den andre. En av ungene hennes hadde verdens beste tid. Fomla rundt og heiv og kastet

på seg. Stoppet litt og borra nesa i gresset. Gjorde et lite hopp og sprang. Rullet litt og ristet i hodet. Ganske

så herlig en naturopplevelse av de sjeldne.

Rocky mountains Transkanafiske motorvei Trancecanadian highway

Å stå midt i blant dette mektige fjellet som ruver over deg og er så utrolig vakkert, det er

en opplevelse jeg aldri glemmer. Jeg ser ut i fra bildene å «fange» denne følelsen av hvor mektig

det er, det er vanskelig. jeg følte meg plutselig litt liten der jeg står på «moder jord».

Moraine Lake Banff nationalepark canada

Lake Louise var et kapittel for seg selv. Med sin skjønnhet lå hun der med sin unike smaragdgrønne

farge på vannet og en natur som tok pusten fra meg. Et kjent sted med flere kjendiser, men i denne

naturen får kjendis være kjendis og dermed dro vi opp i fjellet for å utforske fossefall og unike kulper.

Lake Louise Banff Rocky moutains canada

Lake Louise, Banff. Kjent som «the twenty dollar view». Mange som valgte å ta kanoen fatt, men

det er ikke noe for meg. Jeg kan anbefale det til andre som liker det, for du får en naturopplevelse

av de svært sjeldne.

Lake louise banff nationalpark canada

Det var også muligheter å være med en gondol oppover i fjellet til en restaurant.

Ganske så heftig og spesielt, men nei, ikke jeg. Har det best på bakkenivå, og å utfordre

høydeskrekken akkurat her, det må bli en annen gang.

Fairmont chateau Lake Louise

Jeg tok heller turen inn på hotellet Fairmont Chateau Lake Louise og gikk meg bort. Jeg er ikke vant til noe så stort, men

det trenger ikke være stort for at jeg skal rote meg bort heller….

Det fineste hotellet jeg noen gang har vært på, men jeg foretrekker heller ei fjellhytte,

cabin, oppi fjellet i Banff eller Jasper. Nyte stillheten midt i blant villmarka, det er meg.

//

Look back from my vacation in Canada part 1.

The trip went to Canada and my family who lives there. It’s already 10 years ago.

For me it feels like it was yesterday, and it’s good to think about.

We were in the province of Alberta. My cousin lives in Edmonton, so here we were well known. At least in a small part of the city. We were also in the province of British Columbia.

I have a dream to go back there, for an experience ❤ for some people ❤ and for a country ❤ for a story ❤ and for a culture ❤

We have been to Saskatchewan land and been told many stories and legends from here. I get so fascinated and with my ears on stem, I suck in all the information. Many myths and good stories that are both true and not so much true, I think.

Unfortunately I didn’t get a picture of the popular river, Sasquatch. Do I believe in Bigfoot, at least I think «something» is out there…Proof of terms of image and casting and stools is hard to say no to, but I am no expert.

Rather, that kind a girl who can dream me away and believe in this.

I learned that I should not judge or underestimate. There are many legends that I am not joking about, because it is an important part of Canada’s history.

This part of the story was so strange to experience. An old town was built from the beginning of the 1800s. The place is called Fort Edmonton.

It was like «going straight in» this century. Absolutely odd experience, but incredibly interesting.

Here you could experience a doctor, lawyer, priest’s house, school and post office, bank and much more.

Steadily getting «home» to the doctor, not quite so stately to come «home» with a lawyer status in society.

Here I could buy «old» things and seaweed in souvenirs, «old» food, ice cream, drinks and sweets. The «old» candies were good as well as the candies.

My dad said «such candy doesn’t exist in modern times,» he was right in it. This candy was really good.

This picture (the old tractor) was taken from the «old days» and stood in an old barn on an old farmhouse, along with the extended family. I was so exited to experience this…

An experience for themselves was to meet and hear more about the Indian people.

This Indian ornamental I looked at the museum and I take a picture of it, as the real ones will not be depicted.

One of my cousins was married to the daughter of an Indian chief of a tribe down there. My cousin died in a tragic accident a few years back, but his one daughter lives with the tribe in one of the reserves (protected) in Alberta.

Names of the tribe and place I can not tell, but they prefer to be called First Nations. I realized it was important. This describes the Indian people better, they say.

I am proud to have them in my family. Hope one day I can go back ❤ For IT was an experience.

Then we went on a long long trip, rented a large car and drove up and down and far along the prairie. The prairie was flat, completely flat. We drove the Transcanadian highway.

Suddenly, great mountains appeared. They got up from the ground so mighty and beautiful, and I was stunned. I put my face up close to the window of the car with eyes so big and a mouth-watering mouth. An experience for me that comes from the village and «deep inside the forest» in Norway, I was speechless… The Rocky Mountains appeared from their best side. I experienced a nature that I only read about and watched on television.

In Calgary we visited this very famous tower, the Calgary Tower. It gently spun around, looking at the view. I thanked for the offer, but I was left on the ground, I was more than enough dizzy from before and overwhelmed.

I watched the skijumps from the Olympics and otherwise the city from the ground level. It held for me. Me, in the big city, it was a little scary… Best to have my feet safely on earth then.

Some pictures are taken from the car, because where we drove in the prairie suddenly appeared just Rocky Mountains up. So majestic…

It was almost unreal. There were many stops, because my cousin wanted to show the most of «his country», and I understand that.

It’s just that I get very fast carsick, and I miss one or two or more attractions because I got bad … Then it was best to lie over a rock, just me, no one else … Breathe with the stomach, hiccuped loudly …. Throw rocks in the water and look deep down there … with my aunt children, they keep me laughing and make me feel better.

We took a break at Moraine Lake, here the water was so clear that we saw the rainbow trout and mountain whitefish (I was told the fish was in the salmon family) in the water. Absolutely gorgeus. I saw the mountain goats climbing around the mountain here. On the picture ( if you count them it is no 9) you can see a bit of «Valley of the Ten Peaks».

All the cars on the highway stopped very fast in the Rocky Mountains National Park when Black Bear’s mom decided to bring her two kids out into the green grass below the mountain to play and have a little bit fun. Full stop and crowds everywhere. Sure, we were no better … All of us, 13 in the car picked up the camera and out we go to get the best picture possible it gets.

When bear mother turned around, I thought she smiled at us …. or no …. when we arrived at that maybe no more than 10 meters from us to her. So it was just getting into the car again. Only that can be scary if bear mother really wants us away from there. She is a beaty, but she protect her children what so ever, and I can very much understand that.

It went well. I noticed that someone has to stretch the border a little longer than others, so I realized she was roaring for us…

A beautiful sight where the bears wandered up the hill. Her kids were so lovely. One was slightly faster than the other. One of her kids had the world’s best time. Fold around and raise and throw. Stopped a bit and drilled his nose in the grass. Did a little jump and jumped. Roll a little and shake his head. A very lovely a nature experience of the rare. Thank you.

Standing in the middel of this mighty mountain that overpowers you and is so incredibly beautiful, is the experience I will never forget.

I look from the pictures to «capture» this feeling of how powerful it is, it’s difficult. I suddenly felt a bit small where I stand on «Mother Earth».

Lake Louise was a chapter for itself. With her beauty she lay there with her unique emerald green color on the water and a nature that took my breath away.

A well-known place with several celebrities, but in that nature celebrity will be celebrity and then we went up the mountain to explore the waterfalls and unique hills.

Lake Louise, Banff. Known as «the twenty dollar view». Many people who chose to take the canoe, but that is not for me. I can recommend it to others who like it, because you get a nature experience of the very rare.

There were also opportunities to be with a gondola up the mountain to a restaurant. Quite so hefty and special, but no, not me.

It is best for me at the ground level and to challenge the height right here, it must be another time for me, maybe…

I rather went into the hotel, Fairmont Chateau Lake Louise and walked around in there. I’m not used to anything so big, my mind begin to dream..and I got lost..

…. The nicest hotel I’ve ever been to, but rather I prefer a mountain cabin, cabin, up in the mountain in Banff or Jasper.

Enjoy the silence amidst the wilds, that’s me.

-Orkidedatter-

Part 2 is coming very soon,

Thank you for reading and your support. I’m grateful🦋

9 kommentarer om “Look back from my vacation in Canada part 1.

  1. Thank you Sam,
   I really appreciate that you took your time to visit my blogg🦋
   Part 2 is coming soon, (but today) I have a little trouble with the internett here I live in the wood in Norway…
   I’m grateful for your coment🦋

   Likt av 2 personer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s